Skip to content
Antinous, 1987

Antinous, 1987

Self Portrait, 1985

Self Portrait, 1985

Von Hackendahl, 1985

Von Hackendahl, 1985

Calla Lily, 1984

Calla Lily, 1984

Derrick Cross, 1983

Derrick Cross, 1983

Jack Walls, 1983

Jack Walls, 1983

Clifton, 1981

Clifton, 1981

Ada, 1982

Ada, 1982

Ajitto, 1981

Ajitto, 1981